پرداخت ۷۲ میلیون تومان خسارت فقط با پرداخت یک قسط ۵۰ هزار تومانی!
فوت حادثه دختر خانواده

نماینده فروش بیمه پاسارگاد(شریفی)