♨️کاهش وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران پوشال به 160 هزار تومان پس از اتمام جلسه معاملاتی روز شنبه 23 شهریور