واینم برداشتهایی که میبینید وتوجه داشته باشید که این برداشت هاسیرصعودی دارند👌

@daramd_balaa