مهره های عبد موکلدار بهترین و با کیفترین مهره ها هستن
موکلدار قوی و بسیار پر خاصیت!
این مهره ها با در اختیار داشتن ۳ موکل فعال
برای کارهای دولتی ( اداری) زبان بند، محبت عام، و گشایش
شرطی و تضمینی!!!