🌺 آنچه مردان در مورد زنان باید بدانند👇👇 من فقط خواسته بودم او را خوشحال كنم و اطلاعاتي به دست آورم تا بتوانيم بهترين تصميمات را بگيريم. مگر چه اتفاقي افتاده بود؟ از آن واقعه سال ها مي گذرد، اما نمونه هاي مشابهي را به كرات تجربه كرده و داستان هاي مشابهي…