فوری … فوری

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
از مردم خواست با مراجعه به سامانه
*salamat.gov.ir*

در طرح غربالگری الکترونیکی کرونا شرکت کنند.

حتما شرکت کنید و با حدود 30 ثانیه وقت گذاشتن در آمایش ملی مقابله با کُرونا همراهی کنید.