⚠️Stick to your cryptos !
⚠️Dont waste them .
⚠️I will explain tomorrow more …

⚠️بچسبین به ارز های دیجیتالتون !
⚠️حیفشون نکنین .
⚠️فردا بیشتر توضیح میدم …