کوه آتشفشانی المپوس در مریخ بلندترین کوه منظومه شمسی است. ارتفاع آن تقریبا ۳ برابر اورست و ۲۶ کیلومتر وقطر دهانه آتشفشانی آن ۸۶ کیلومتر میباشد.

🔰🔰
@fa_Nationalgeographic