کوسه گرینلند طولانی ترین عمر مهره داران را دارد
این آبزی تا 500 سال عمر میکند،جالب اینکه تا150سالگی به بلوغ جنسی نمیرسد🐬

🔰🔰
@fa_Nationalgeographic