در #تفکر_فقر، ریسک پذیری نه تنها برای ما معنایی ندارد بلکه حتی حاضر نیستیم شانس خودمان را امتحان کنیم و همواره از موقعیت های پیش آمده فرار می کنیم.
ولی در #تفکر_ثروت ریسک پذیریم و می دانیم که پذیرفتن ریسک های کنترل شده بخشی از قدم های رو به پیشرفت ماست لذا از آنها استقبال می کنیم.

@farachart