نوری – بروزرسانی چارت – عبور از مقاومت 3400

⚜️@boorstf ⚜️