ذوب – بروزرسانی چارت – این هفته از مقاومت 190 عبور کرد. در صورت عبور از مقاومت 210 به سمت اهداف بالاتر سریعتر حرکت خواهد کرد.

⚜️@boorstf ⚜️