نوری – بروزرسانی چارت – عبور از 3500

⚜️@boorstf ⚜️