کاما – در صورت عبور از سقف قبلی به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد

P/E 6.43 P/E گروه 7.85

⚜️@boorstf ⚜️