💜 پایه 9
یاسی
دودی 7
یاقوتی چهارسانت
ماهاگونی 6چهارسانت

🆔 @haircolor_bank