در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

⚫️@axprofileiran