پک ۱۰ عددی شجر بهاری اویزی درجه ۱
قیمت بسیار مناسب و همکاری
@aghigh_kade