بگیر دارو ندارمو بگیر هر چی که دارمو فقط نرو 🙂

@axprofileiran