جرات متفاوت بودن را داشته باشیم،این دنیا پر از آدم‌های معمولیه

@axprofileiran