🕊🍀 فال تاروت 🍀🕊

📆تاريخ : دوشنبه 8 مهر 1398

🧧#فروردين :غم و اندوه موقتی در زندگیتان ایجاد میشود.

🧧#ارديبهشت :موقعیت های بیشمار. حرص و طمع شما از بدست آوردن.

🧧#خرداد :خواسته های بی منطق و ناسازگاری از سمت شما در رابطه.

🧧#تير :یک روز عاشقانه و امتداد عشق.

🧧#مرداد : زمان رو به رویی شما با واقعیت زندگیتان .

🧧#شهريور :تصمیمی مهم عاقلانه انجام دهید.

🧧#مهر :شروع زندگی زناشویی به زودی .

🧧#آبان :یک تلنگر ضربه که به موقعه به شما زده میشود.

🧧#آذر :پافشاری بر روی خواسته خود .

🧧#دي :دوران موقتی کسالت و مشغولیت ذهنی.

🧧#بهمن :بهانه و زمانی کوتاه برای جدایی از شخصی.

🧧#اسفند :هدیه و شادی به شما پیشکش میشود.

☑️ cнαɴɴεℓ :🌺 @Fallkadehe 🌺