سرسختی یعنی ساختن هدفی آنچنان بزرگ که احتمال میدهی نتوانی به آن برسی…
سپس رشد و تعالی و تبدیل شدن به آدمی که می تواند به آن برسد…😎

@Dr_farshid_ebrahimii