گنجی که به دنبال آن هستی در همان غاری است که از ورود به آن میترسی….

@Dr_farshid_ebrahimi