نرخ فال قهوه و تاروت ☕️🃏

☕️ فال قهوه:

1⃣ فال قهوه کامل(برسی مسائل تا ۶ ماه آینده شخصی و پیرامون_ احساسات و هشدارها _راهکارها و هرآنچه اتفاق بیفتد)
📣 35 هزار تومان

2⃣ فال قهوه احساسی(بررسی کلی مسائل احساسی بین شما و شریک احساسیتون تا ۶ ماه آینده)
📣 25 هزار تومان

3⃣ تک نیت فال قهوه(احساسی یا کاری)و پاسخ تنها به یک نیت.
📣 15 هزار تومان

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

🃏 فال تاروت :

1⃣ فال ورق تاروت کامل(بررسی کلیه مسائل کاری احساسی و پیرامون و هر آنچه برایتان رخ بدهد ‌… )
📣 35 هزار تومان

2⃣ فال احساسی ورق تاروت(هر آنچه بین شما و شریک احساسیتان اتفاق بیفتد…)
📣 25هزار تومان

3⃣ فال تک کارت تاروت(پاسخ به یک نیت با انداخت یک کارت فقط)
📣 10 هزار تومان
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

فقط و فقط با تنها آیدی کانال جهت رزرو نوبت هماهنگ کنید:

بانو سیده:
🆔 @Fall9022