‏دختر خنگ واقعا دوست داشتنیه

من ی دوست دختر داشتم باهاش میرفتم بیرون کارت تلفن میدادم بش میگفتم حساب کن

اونم میگفت کارتت خراب بود خودم حساب کردم😑😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ https://t.me/joinchat/AAAAAE5WrzC_Lb7dkVn2OA