دلم برای آخوندها تنگ شده.هرچی میگردم هیچکدومشون نیستن تو خونه خودشونو قرنطینه کردن از ترس کرونا.

بابا کرونا که ترس نداره فوقش میمیری میری بهشت مگه نمیخواسین برین بهشت بیاین بشتابین 😅

| بهشت |

@toham_toham98