حتی بابا طاهر عریانم خودشو پوشوند تا کرونا نگیره، ولی باز یسری جدی نگرفتن و میگن مرگ دست خداست ..
بله هموطن و کرونا هم وسیله ست🤪

| بابا طاهر |

@toham_toham98