طراحی خلاقانه جلدِ قرص های جلوگیری …

با یک پرتاب سه امتیازی توله ی خود را از زندگی حذف کنید 😂

@toham_toham98 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌