آقا این ‌پدر پسر شجاع نیس؟
روز n+1 ام قرنطینه 😁😁😁

@toham_toham98