تجارت خانه

هدف راه اندازی این رسانه آشنایی با کسب و کار آسان در منزل و استفاده بهینه از فرصت‌های شغلی است