شازده کوچولو گفت :
بعضی کارا ، بعضی حرفا
بدجور دل آدمو آشوب میکنه
گل گفت : مثه چی ؟
شازده کوچولو گفت : مثه وقتی که
میدونی دلم برات بی‌قراره و کاری نمیکنی !

📕 شازده کوچولو
#آنتوان_دوسنت_اگزوپری

📚 @harfehesab21