کاش افراد یاد می گرفتند، آنچه برای من خوب است، لزوما برای آنها خوب نیست، آنگاه دنیای شاد و خوشایندتری داشتیم. دنیای مطلوب من، اساس و شالوده ی زندگی من است و نه زندگی دیگران.
✍🏻#ویلیام_گلسر

@harfehesab21