آدم توی اعصاب خوردی هاش
در اتاقو می‌کوبه بهم،
چارتا داد هم می‌زنه و گوله میشه حد فاصل دیوار و تخت و کمد،
ولی بازم گوشش به دره که یکی بیاد در بزنه ببینه چی شده!؟
می‌خوام بگم آدم همیشه نیاز داره یکی نگاهش کنه از بیرون،
وگرنه که درو محکم نمی‌بست ؛می بست؟