روزی که اومد، فکر می‌کردم رهگذره، میاد و یه چند روز می‌مونه و بعد می‌ره.
اشتباه می‌کردم، خودش صاحبخونه بود، از روز اول، خیلی پیش‌تر از اینکه بیاد، صاحبخونه بود و من فقط امانتدار بودم.
روزی که اومد فکر نمی‌کردم یه روز این رو بگم ولی خب دوستش دارم!