نزاریم ۳خانواری که ارزاق براشون تهیه نشده ، سفره‌شون خالی باشه 🤍🙏🏽