یه سین سالهاست
که به هفت سین دلامون
اضافه شده
سلامتےرفقاےمجازی
که وجودشون
گرمےبخش دلهایمان میشود
به سلامتےاونی که این نوشته رو میخونه به سلامتے وارث قلباتون

پیشاپیش نوروز مبارک🌹💖

گروه تولیدی وبازرگانی مدکوودنیز