حالا اینقدر تو خونه تمرگیدیم خبر از بازار و قیمتها نداریم

وقتی رفتیم بیرون از خونه مثل اصحاب کهف شدیم اگه یه تراول ۵۰ تومانی به یکی بدیم میگه این مال دوره کروناییاست 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

🆔 @Grinlands