درامد یکی از دوستان در سایپر دراکون به مبلغ 5699.13 روبل مورخ 12/3/2020