دوستان برای خرید هر نوع ارز میتونید از این شخص بخرید .
مورد اعتماد کانال هستن ایشون
@Amir_tbcm

بگید از طرف این کانال هستید .