جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از #شبکه_آموزش_سیما

جمعه ١ فروردین ١٣٩٩

متوسطه دوره اول:

♦️ساعت٩ تا۹:٣٠درس مطالعات اجتماعی پایه۷

♦️ساعت۹:٣٠تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه۹
♦️ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس کاروفناوری پایه۷

………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :

درروزجمعه اول فروردین۹۹:
🎲ازساعت۱۰:۳۵ تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه اول.

🎲از ساعت ۱۱:۰۵تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش پایه دوم.
🎲از ساعت ۱۱:۳۵تا١٢کتاب پیام هاوهدیه های آسمانی پایه سوم.
🎲ازساعت١٢:٢٠ تا۱۲:۴۵کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:۵٠ تا۱۳:۱۵کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۴۵ کتاب فارسی ونگارش پایه ششم.

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

متوسطه دوم:

🔺ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵ درس شیمی پایه۱۰ (استان خراسان)

🔺ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه۱۱ رشته علوم تجربی(استان کرمان)

🔺ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس ریاضی پایه۱۲رشته تجربی.

🔺ساعت١۵:۵۵ تا١۶:٢٠ درس ریاضی گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک.

🔺ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵ درس فیزیک پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک و تجربی.

لطفا #نشر_دهید

نوروز خجسته باد.
🌹🌹🌹

🆔 @khabaronlinalborz

🌐 www.khabaronlinalborz.ir