کتاب درسی ابتدایی
تعلیمات دینی
سالم سالم درحدنو
سال ۱۳۵۳
۴تصویر
فی ۵۰ت