همکاران محترم قرارداد شماره 5071-96-3 شرکت نفت فلات قاره ایران,
حقوق اسفندماه 96 هم اکنون به حساب واریز گردید.

شرکت طاقدیس افراز جنوب