سلام روزخوش
تتمه حقوق اردیبهشت ماه همکاران عزیز واریز شد.
فیش حقوق اردیبهشت ماه از طریق سامانه قابل دریافت میباشد.
با تشکر – امور مالی تاجکو