🔹♦️دو دو تا چهارتای سایت دراگون♦️🔹

قیمت هر اژدهای بی دندان 100,000سیلور
هر بی دندان 9,200 سیلور در ساعت برای شما جمع میکنه

🔴اگر 1,000 روبل وارد سایت کنید،سایت به شما 300,000 سیلور + یک اژدهای بی دندان (هدیه) میده که جمعا میشه 4 اژدها👇

4×9,200=36,800
36,800×24=883,200
883,200÷10,000=88.32

🚀بهتون روزی 88.32 روبل میده که 44.16روبل میره به قسمت برداشت و 4,416 سیلورمیره به قسمت خرید

🔵اگر 5,000 روبل وارد سایت کنید،سایت به شما 1,500,000 سیلور + 6 اژدهای بی دندان(هدیه) میده که جمعا میشه 21 اژدها 👇

21×9,200=193,200
193,200×24=4,636,800
4,636,800÷10,000=463.68

🚀بهتون روزی 463.68 روبل میده که 231.84 روبل میره به قسمت برداشت و 23,184 سیلور میره قسمت خرید

🔴اگر 10,000 روبل وارد سایت کنید،سایت به شما 3,000,000 سیلور + 13 اژدهای بی دندان(هدیه)میده که جمعا میشه 43 اژدها👇

43×9,200=395,600
395,600×24=9,494,400
9,494,400÷10,000=949.44

🚀بهتون روزی 949.44 روبل میده که 474.72 روبل میره به قسمت برداشت و 47,472سیلور هم میره به قسمت خرید

لینک ثبت نام👇

🌐 http://syper-drakon.biz/?i=11998