توجه کنید دوستان اول گیوه ها را تحویل می دهیم بعد پول را در یافت میکنیم و جهت سفارش هیچ مبلغی از مشتریان گرفته نمیشود