اگر خودرو‌ها به شهر‌هایی که ساکن نیستند سفر کنند، اجازه ندارند وارد شهر شوند، اگر غیرقانونی وارد شهر شوند،
خودرو🚗 تا یک ماه 🚦توقیف و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است. 
@schoolnews_ir