کانال اهنگ های بختیاری ( کانال کپی 🎵🎵🎵🎵)

کانال کپی از کل اهنگ های بختیاری و این کانال به افتخار کل بختیاری ها تشکیل شده ،وکل رسانه های اشتراکی قانونی بوده
هیچ گونه خبر غیر قانونی در کانال قرار داده نمیشه