از سایز ۳۸ تا ۴۴

جنس کرپ حریردرجه ۱ و پولک

همکاری ۱۴۰۰۰۰

تکی ۱۵۰۰۰۰

🌿🌿ما با شما به اینجا رسیدیم 🌿🌿