از سایز ۳۸ تا ۴۴

جنس کرپ حریردرجه ۱ و پولک

همکاری ۱۴۰۰۰۰

تکی ۱۵۰۰۰۰

قیمت عمده؛ 117000

🌿ما با شما به اینجا رسیدیم 🌿