روایت است زمانی که نادرشاه فهمید پادشاه هند "الماس کوه نور" را در کلاهش مخفی کرده از وی خواست تا با مبادله کلاه عهد دوستی ببندند،این شد که نادر کلاه مندرس خود را برسر پادشاه هند گذاشت

🌍 @ajaiebdonia