هنگام جابجایی فیلها با هواپیما تعدادی جوجه مرغ در قفسشان قرار میدهند چون فیلها برای آنکه مبادا پای خود را روی جوجه ها بگذارند حرکتی نخواهند کرد.

🌍 @ajaiebdonia